Nemzetközi kapcsolatok

2014

Nemzetközi találkozó a Mátyás Király Iskolában - Kecskeméti Hírhatár cikke

Comenius – kultúra határok nélkül - Kecskeméti Televízió híradása

________________________________________________

Our institute has close friendship with the following schools:

 

Volksschule Lustenau-Rotkreuz,                                          Austria

http://www.vobs.at/vs-rotkreuz-lustenau

Scoala cu clasele I-VIII "Sava Popovici Barcianu"              Romania

www.freewebs.com/barcianu

Scoil Náisiúnta Ghort Sceiche,                                             Ireland

www.gortskehy.com

II. Circolo Didattico “Giovanni Bosco”                               Italy

http://www.secondocircoloceglie.it

Sonda Kool,                                                                          Estonia

http://www.sonda.edu.ee

Abdurrahman Alkan Ilkögretim Okulu                                 Turkey

ramazanyavuz27@gmail.com

Ecole Bouchesèche                                                               France

Ce.0672128Z@ac-strasbourg.fr

 

We have a common web-side whose address is:

 

www.comenius-footprint.eu

 

We applied together for a Comenius multilateral project.

 

A Comenius project is for CHILDREN. But of course they need us teachers to organize it, and most of all: make it interesting.

Projekt Comenius jest dla DZIECI. Ale oczywiście one potrzebują nas nauczycieli , że zająć się jego organizacją i przede wszystkim sprawić, aby był interesujący.

A Comenius a gyerekekért van, ugyanakkor szükséges a tanári közreműködés a szervezésben, valamint azért, hogy minél érdekesebb legyen.

 

Comenius should be more than education that follows the curriculum, even though the curriculum is the base. It's supposed to be an "educational adventure with some European touch".

Comenius powinien  być coś więcej niż edukacja, która musi przebiegać według programu nauczania. To ma być naukowa przygoda z europejskim smakiem.

A Comenius több egy iskolai, tantervet követő folyamatnál, habár kapcsolódik a tanmenetekhez. A Comenius európaisággal telt tanulási kaland kell, hogy legyen.

 

What's our theme?

Jaka jest nasza tematyka?

Mik a témakörök?

 

"Follow our footprints"

"Idź w nasze ślady"

Kövesd a lábnyomokat!

                              

- through school and everyday life

przez szkołę i codzienne życie

- iskola és hétköznapok

- through nature

poprzez przyrodę

- természet

- through our fairy-tales and legends

poprzez baśnie i legendy

mesék és legendák

- through local history

poprzez lokalną historię

helytörténet

- through our songs, dances and arts

poprzez nasze piosenki, tańce i sztukę

 

 

- dalok, táncok, művészet

 

What's the aim?

Jaki jest cel? 

Mi a cél?

 

A theme is being worked out by all partner classes, the results are exchanged.

Tematyka jest opracowywana pprzewz wszystkie partnerskie szkoły, a rezultaty są wymieniane

A témaköröket közösen dolgozzuk fel, s az eredményeket megosztjuk egymás között.

 

 

Classes send packages to each other with their work such as handmade products,  works of arts and little gifts.

Klasy wysyłają paczki do siebie z pracami takimi, jak: własnoręcznie wykonane rzeczy, prace artystyczne i małe podarunki.

Az osztályok kézműves alkotásokat tartalmazó csomagot küldenek egymásnak.

All activities result in an "end product":

little booklets or folders, CDs and DVDs

with photo and audio materials, self

made games etc.

Wszystkie zajęcia kończą się produktem końcowym w formie ulotek, folderów, płyt Cd i DVD ze zdjęciami, nagraniami audio, włsnoręcznie wykonanym grami itp.

Projekt végtermékek:könyvek, mappák, hanganyagok, CD-k, DVD-k, házi készítésű játékok.

Classes are in contact with their partners

by post or internet under the supervision

of teachers.

Klasy są ze sobą w kontakcie za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej pod opieką nauczycieli.

Az osztályok kapcsolatban állnak egymással interneten tanári felügyelet mellett, valamint  postai úton.

An internet learning platform and internet teaching by self-made interactive presentations and games will play a key role in our project.

Internetowa platforma edukacyjna i internetowe nauczanie poprzez własnoręcznie wykonane prezentacje będą pełniły kluczową rolę w naszym projekci

Az internetes tanulási módszerek, saját készítésű interaktív prezentációk játékok, kulcsszerepet játszanak a projektben.

 

What is a Comenius project?

Co to jest projekt Comenius?

Mi is a Comenius projekt?

 

A Comenius project is a school cooperation of several European schools of the same type on various fields of education.

Projekt Comenius, to współpraca międzynarodowa pomiędzy kilkoma europejskimi szkołami tego samego typu na różnych polach edukacji.

A Comenius iskolai együttműködés európai iskolák között egy közös, de sokoldalú oktatási témakörben.

Seven primary schools from Italy, Turkey, Hungary , Ireland, Romania, Latvia and Austria are about to prepare a Comenius  project supported by EU.

Siedem szkół podstawowych z Włoch, Turcji, Polski, Irlandii, Rumunii, Łotwy i Austrii przygotowują projekt Comenius finansowany przez Unię Europejską.

Hét általános iskola Olaszországból, Törökországból, Magyarországról, Romániából, Észtországból, Ausztriából készíti elő  a z Európai Unió által támogatott projektet.

 

Our date of application is February 2012, the official start is supposed to be autumn 2012.

Nasza data składania wniosku, to luty 2012, a oficjalny początek projektu jest przewidywany na jesień 2012.

A pályázat beadási határideje 2012. február, a hivatalos kezdés 2012 ősze.

 

Is that the way they hold their meetings?

Jak odbywają się spotkania?

Hogyan találkoznak a résztvevők?

 

Teachers' meetings are an essential part in a Comenius Project. Their aim is to discuss, plan, work out and evaluate the project. Moreover, teachers should have the chance to get to know each others personally, get an idea of their partners' school and the national school systems. There are normally two project meetings per year and a Preparatory Meeting at the beginning of the cooperation.

Spotkanie nauczycieli jest istotną częścią projektu. Celem tych spotkań jest przedyskutowanie planu, organizacji i ewaluacji projektu; Co więcej, nauczyciele mają okazję poznać się wzajemnie oraz poznać systemy szkolnictwa swoich partnerów. Zwykle są dwa spotkania robocze w ciągu roku, a spotkanie przygotowawcze jest początkiem współpracy.

A tanári találkozók lényeges elemei a Comenius projektnek.Céljuk, a projektmunka megvitatása, tervezés, kidolgozás, értékelés. A tanároknak lehetőséget nyújt személyes tapasztalatszerzésre egymás nemzeti és iskolai oktatási rendszeréről.

 

Preparatory Meeting in Rasinari, Romania, June 2011

Wizyta Przygotowawcza w Rasinari w Rumunii, czerwiec 2011.

Előkészítő látogatás Rasinariban 2011 júniusában.

 

A Comenius project starts with a Preparatory Meeting. Partners find each other in the internet and meet to discuss the basics of their planned project: title, themes, activities, the situation at their schools, motivation, equipment etc.tc

Projekt Comenius zaczyna się wizytą przygotowawczą. Partnerzy poznają się poprzez Internet i podstawy planowanego projektu: tytuł, tematykę, zajęcia, sytuacje szkół, motywację, wyposażenie itp.

A Comenius előkészítő látogatással kezdődik. A partnerek interneten tartanak kapcsolatot, majd az előkészítő találkozáson megvitaják az alapvető kérdéseket a projekttel kapcsolatban: cím, témakörök, találkozók, tevékenységek, iskolai állapotok, motiváció, felszerelés, stb.

 

We were the guests of Scoala cu clasele I-VIII "Sava Popovici Barcianu" at Răşinari in Transylvania, Romania. The headmistress Mrs. Carmen Olteanu and her Comenius team gave us a warm welcome and cared for everything we needed.

Byliśmy gośćmi Scoala cu clasele I - VIII "Sava Popovici Barciaanu" w Rasinari w Transylwanii (Rumunia). Dyrektor pani Carmen Olteanu i jej zespół Comeniusa przywitał nas serdecznie i troszczył się o wszystko.

Mi az erdélyi Scoala cu clasele I-VIII Sava Popovici Barcianu iskola vendégei voltunk, Romániában. Carmen Olteanu asszony és az ő Comenius csapata gondoskodott melegszívű vendégszeretettel rólunk a találkozón.

Our project coordinator Mr. Gerald Grahammer from Austria prepared the conference with a presentation that summed up all important items to discuss. A special focus will be laid on our Internet Learning Platform for which our Irish partner Mr. Pádraig O'Beirn will be responsible.

Koordynator naszego projektu, pan Gerald Grahammer z Austrii przygotował konferencję z prezentacją, która posumowała wszystkie ważne punkty do dyskusji. Specjalny nacisk będzie położony na Internetową platformę Edukacyjną, za którą będzie odpowiedzialny pan Pádraig O'Beirn. 

Kordinátorunk, Gerald Gramhammer úr készítette elő a konferenciát, összefoglalva a legfontosabb megvitatásra váró kérdéseket.Különös figyelmet érdemel az internetes tanulási rendszer, amelyért Pádraig O’Beirn úr felelős, Írországból.

We agreed to start several activities before the official start of the project in autumn 2012. Thank you for your hospitality, dear Romanian colleagues!

Zgodziliśmy się rozpocząć kilka czynności zanim projekt oficjalnie się zacznie na jesieni 2012 roku. Dziękujemy za waszą gościnność, drodzy rumuńscy koledzy.

Megállapodtunk néhány tevékenység elvégzésében a hivatalos projektkezdés 2012 ősze előtt. Köszönet a vendéglátás iránt, kedves román kollégák!

 

Working details, plans

Szczegóły pracy, plany

Munka adatok, tervek

meetings, conferences

spotkania, konferencje

találkozók, konferenciák

 

Say hello to your friends

Powiedz dzień dobry swojemu koledze

Köszöntsd barátaidat!

Say hello with a flower

Powiedz dzień dobry z kwiatkiem

Köszönj egy szál virággal!

Do you want an apple?

Czy chcesz jabłko?

Szeretnél egy almát?

Let me in peace!

Pozwól mi żyć w pokoju

Hagyj békén!

See our photos!

Zobacz nasze zdjęcia

Nézd meg a képeinket!

 

When our teachers had the first meeting in Romania we gave them some flowers and little gifts along on their trip for our partner schools.

Kiedy nasi nauczyciele mieli swoje pierwsze spotkanie w Rumunii, my daliśmy im kwiaty i małe prezenciki na podróż.

Tanáraink első találkozóján Romániában adtunk egymásnak egy kis ajándékot és néhány szál virágot.

This was to say "hello" for the first time. Many more contacts and exchanges of friendship will follow soon.

To było nasze pierwsze "Dzień dobry". O wiele więcej kontaktów zapowiada się wkrótce.

Ez volt az első köszöntés. Rengeteg kapcsolat és  barátság fogja követni, hamarosan.

 

Your school and your class is no more alone - you have friends in several European countries!

Twoja szkoła i twoja klasa już nie jest samotna  - macie przyjaciół w kilku europejskich krajach.

Iskolád és osztályod nem lesz magányos ezentúl. Barátaid vannak Európa országaiból!

 

These are our schools. Do you think they look like that? Which one would you like to attend most?

To są nasze szkoły. Czy sądzisz, że one tak wyglądają? Do której chciałbyś uczęszczać?

Ezek a mi iskoláink. Úgy gondolod iskolának néznek ki? Melyikbe szeretnél inkább járni?

Click on the schools to find out more about them.

Kliknij na szkoły, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o nich.

Klikkelj arra az iskolára, amelyikről többet akarsz megtudni

You can find some of our schools in the internet:

Możesz znaleźć nasze szkoły w Internecie.

Néhány iskola megtalálható az Interneten.

 
Ez az oldal cookie-kat használ. Ha az oldalon böngészik, akkor elfogadja, hogy a személyre szabott, maradéktalan minőségű tartalom érdekében az oldal cookie-k segítségét vegye igénybe. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies